مدولار

modular

اتصال قطعات یا واحدهای استاندارد کوچک یا ماژول  به منظور ایجاد ترکیبی بزرگ‌تر و پیچیده‌تر،

اتصال قطعات کوچک تکراری و شبیه بهم و ساخت سازه هایی منعطف و متنوع با شکل و اندازه متفاوت و دلخواه.

Posted on