معماری کانسپچوآل

معماری کانسپچوآل شامل طرح های کانسپچوآل یا مفهومی و بلند پروازانه در معماری است که اعلب به اجرا در نمی آیند.

 

 

Posted on