ملات آبی

هر نوع ملات که در مجاورت آب به طریق شیمیایی می‌گیرد و سفت و سخت می‌ماند. به عبارت دیگر گیرش ملات آبی و سفت سخت ماندن آنها به آب نیاز دارد.

Posted on