بار سنگ

مقدار بیرون زدگی سطح نمای سنگ را نسبت به ضخامت آن بار سنگ گفته می شود .

بطور مثال :
در سنگ بادبر ضخامت سنگ 20 میلیمتر است اما سطوح برجسته و برآمده نمای سنگ  بین 10 تا 40 میلیمتر است.

Posted on