سیمان زودگیر

سیمان تیپ 3

سیمان زود گیر سیمانی است که در مدت کوتاهی یعنی معمولاً در عرض 1 هفته یا کمتر مقاومت زیادی به دست می آورد.

Posted on