ماده ۱۸۶ قانون مدنی

ماده یکصد و هشتاد و شش قانون مدنی

عقد جایز آن است که هر یک از طرفین بتوانند هر وقتی بخواهد آن را فسخ کند.

Posted on