اتصال سرد بتن

وقتی چند مرحله ای  یا لایه لایه ریخته می شود، و احتمال دارد زمان زیادی طول بکشد تا لایه بتن جدید روی بتن قبلی ریخته شود، ممکن است در هنگام ریختن بتن جدید، بتن لایه قبلی سخت شده و اتصال خوبی بین دو لایه برقرار نشود.
به این اتصال ضعیف بین لایه های قدیم و جدید اتصال سرد می گویند، که نقطه ضعف بتن ریزی به شمار می رود.
به خصوص در مورد سازه های آبی، این اتصال نقطه ضعفی برای نشت آب خواهد بود.

Posted on