چهار چوب درب

Door Framework

قابی که در به آن لولا و برروی آن بسته و باز می شود . برخلاف اسم آن می تواند از جنس فلز و یا چوب باشد.
در اصطلاح عامیانه چارچوب خوانده می شود.

Posted on