گروه بندی ساختمان

براساس تبصره 1  ماده 12 آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و به منظور تعيين حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال دارندگان پروانه اشتغال در مهندسي ساختمان ، فعاليت هاي مهندسي بر اساس پيچيدگي عوامل و حجم كار ساختمانها به چهار گروه به ترتيب زير تقسيم مي شوند :

 • گروه “الف ”
  با مقياس كاربري محله 1 تا 2 طبقه ارتفاع از روي زمين يا حداكثر زيربناي 600 متر مربع .
 • گروه “ب ”
  با مقياس كاربري ناحيه 3 تا 5 طبقه ارتفاع از روي زمين يا حداكثر زيربناي 2000 متر مربع .
 • گروه “ج ”
  با مقياس كاربري منطقه 6 تا 10 طبقه ارتفاع از روي زمين يا حداكثر زيربناي 5000 متر مربع .
 • گروه “د”
  با مقياس كاربري شهر بيش از10 طبقه ارتفاع از روي زمين يا بيش از 5000 متر مربع .
Posted on