ساب زدن

سابیدن ، پرداخت کردن
ساییدن به منظور صاف کردن ، همتراز کردن و جرم گیری سطح انجام می گردد.

 

 

Posted on