قیر ترینیداد

قیر ترینیداد پالوده / Trinidad-epure

قیر ترینیداد،  را از دهانهٔ آتشفشان خاموش استخراج نموده .آن را در دمای ۱۶۰ درجه آب کرده، و صاف می‌کنند که آن را قیر ترینیداد پالوده(Trinidad-epure) می‌نامند
قیر ترینیداد پالوده را در روغن‌های معدنی حل کرده یا با قیر نفتی درهم و به کار می‌برند.

Posted on