پرونده شهر سازی

پرونده شهرسازی شامل اطلاعات مربوط به پروانه ساختمان است.

پرونده‌های شهرسازی از طریق شماره پرونده شهرسازی ملک قابل پیگیری است.دو رقم اول از سمت چپ منطقه شهرداری و الباقی شماره پرونده در سیستم شهرسازی شهرداری است
مثال پرونده شهر سازی شماره : 22001840320   مربوط به ملکی با شماره 001840320 در منطقه 22 می باشد.
این پرونده‌ها شامل امور مربوط به صدور مجوز شهرسازی هست.
برای پیگیری و مشاهده پرونده شهر سازی شناره پرونده شهر سازی لازم است.

مشاهده پرونده شهر سازی
(سایت شهرداری تهران)

Posted on