آچار آلن

 Allen Key / Allen wrench

آچار مخصوص باز و بسته کردن پیچ آلن.همانند آچار های دیگر دارای شماره بندی است.

آچار آلن

Posted on