سگمنت

قطعه ای مجزا شده از یک کل با ویژگی های منحصر به فرد و غیر یکسان.

Posted on