تبرید

سردسازی / Refrigeration
عملیات انتقال حرارت جذب شده از یک سیال به سیال دیگر که می تواند هوا یا آب و یا هر نوع گاز یا مایع دیگر باشد.

Posted on