دوغاب

ترکیبی آب به میزان بالا با مصالح خشک به منظور روان شوندگی بیشتر. ملات بامیزان آب بسیار بالا

Posted on