میلگرد طولی

در سازه های بتن آرمه هر میلگردی که در راستای طول عضو (تیر یا ستون) باشد میلگرد طولی گفته می شود.

 

Posted on