میلگرد عرضی

در سازه های بتن آرمه هر میلگردی که در راستای عرض عضو و عمود بر میلگرد طولی باشه میلگرد عرضی گفته می شود.

Posted on