چیلر جذبی تک اثره

چیلرهای جذبی تک اثره در یک مرحله محلول لیتیوم بروماید را غلیظ می‌کند. ضریب عملکرد یا COP سیستم تا حداکثر 0/75 است که بسیار پائین است

Posted on