چیلر جذبی  حرارت غیر مستقیم

منبع جرارتی این نوع چیلر جذبی آب گرم ، انرژی خورشید ، هوای گرم و یا بخار داغ است

Posted on