بتن سنگین

بتن که دانسيته آن بالاتر از۲۲۰۰ تا ۲۶۰۰ کیلوگرم بر متر مکعب بوده و در ساختمان محافظ های بیو تکنولوژی مانند راکتورهای هسته ای و پناه گاه های ضد هسته ای استفاده مي شوند.

 

Posted on