پوکه

موادی  که دارای  تخلخل زیاد  و  وزن مخصوص کم می باشند.
برای پر کردن فضاهای خالی به منظور کاهش وزن ، عایق حرارتی و عایق صوتی و و تولید بتن سبک و…

انواع پوکه

پوکه معدنی

پوکه صنعتی

Posted on