تفلون مایع

ماده ای که جهت آب بندی و جلوگیری از نشت کردن آب در لوله ها در تأسیسات ساختمان ها و لوله کشی ها مورد استفاده قرار می گیرد.

Posted on