فوم

foam

بطور کلی هر ماده جامد یا مایع  که در آن پراکندگی گاز  وجود دارد .
البته پراکندگی گاز در مایعات در زبان فارسی به عنوان کف هم شناخته می شود.

Posted on