شیر لمسی

از انواع شیر آب که با تماس دست باز و بسته می شود
Touch  Faucet

Posted on