تند گیر کننده بتن

زودگیر کننده بتن / تند گیر کننده بتن / تسریع کننده بتن

از انواع   مواد افزودنی بتن .مواد تسریع کننده به منظور تسریع درگیرش ، سخت شدن و کسب مقاومت زود هنگام بتن.
در مواقعی که دستیابی به مقاومت کوتاه مدت زیاد یا کاهش زمان گیرش نیاز میباشد مورد استفاده قرار میگیرد.
از این افزودنی برای کسب مقاومت های زود یا گیرش سریع بتن و دوغاب و همچنین در بتن پاششی هم استفاده می گردد.
تسریع کننده ها بتن مواد افزودنی هستند که روند سخت شدن یا زمان گیرش بتن را تسریع می کنند.
استفاده از زودگیرکننده ها عموماً در بتن ریزی در شرایط هوای سرد صورت میگیرد. ولی نقطه انجماد آب را کاهش نمی دهند یعنی ضدیخ نمی باشد.
برای بتن ریزی در شرایط هوای سرد راه حلهای  همچون استفاده از سیمان تیپ 3 ، افزایش مقدار سیمان و یا گرم کردن اجزای بتن و گرم کردن محیط کارگاه برای تندگیر کردن و جلوگیری از یخزدگی نیز وجود دارد. اما استفاده از  سیمان تیپ 1 به همراه مواد افزودنی تندگیرکننده شاید اقتصادی تر باشد.

 

 

Posted on