موتور آسانسور

یک الکترو موتور  در آسانسور کششی که وظیفه حرکت دادن سیم بکسل را بر عهده دارد. و در اتاقک آسانسور نصب می شود

موتور گیربکس آسانسور

موتور گیرلس آسانسور

برند های مطرح خارجی
موتور آسانسور آکیش ، موتور آسانسور آلبرتو ساسی ، موتور آسانسور الکو ، موتور آسانسور امگا ، موتور آسانسور بلولایت موتور آسانسور زیلابگ ، موتور آسانسور سیتور ، موتور آسانسور سیکور ، موتور آسانسور مونتانری ، موتور آسانسور هوبر ، موتور آسانسور ویتور ، موتور آسانسور ایتال
و برند های داخلی موتور آسانسور بهران ، موتور آسانسور یاران ، موتور آسانسور پرگاس ، موتور آسانسور الکو ، موتور آسانسور الکمپ  ، موتور آسانسور پار صنعت ، موتور آسانسور جم

Posted on