پاور یونیت

وظیفه پاور یونیت تأمین نیروی محرکه برای فشار بر روغن و حرکت جک هیدرولیک است.

پاور یونیت ها به دو دسته تک سرعته و دو سرعته و از نظر خروجی روغن به سه نوع مینی، استاندارد و خاص تقسیم می شوند.

Posted on