کاراسلینگ

کاراسلینگ در آسانسور های هیدرولیک وظیفه حمل کابین آسانسور را بر عهده دارد

وظیفه کاراسلینگ حمل کابین است و از پاراشوت، ستون زیر جک، رولر، کفشک، قلاب تشکیل می شود.

Posted on