تنش کششی

تنش گسیختگی

تنشی که موجب ازدیاد طول یک جسم میشود

 

Posted on