پی کنی

اماده سازی  زمین برای اجرا پی و فونداسیون
هموار سازی ، کندن برای رسیدن به خاک دج ازجمله مواردی است که انجام میشود

Posted on