زمین دج

دِج ( dej)

خاک دج / بستر دج
زمین  تشکیل شده از خاک طبیعی و بکر که در گذشته هیچ عملیات روی آن انجام نشده تراکم آن بالاست و سخت است

 

Posted on