پروفیل یو پی وی سی

پروفیل از جنس یو پی وی سی که در سال های اخیر جایگزین پروفیل فلزی برای ساخت در و پنجره گردیده است.

ویستا بست ، وین تک  ، هافمن ، سیندژ ، بوتیا ، ، همارشتن ، ایده آل ، ماژول ، یو نی وین ، کوت زولت ، ویتانوا ، هامر ، واناوین ، تاروس ، ای بی آی ، بست ویژن ، آبایان ، روزوین ، نواویتا ، آورتا ، آق پروفیل گلستان ، رباط نوین ، آریا نوین از تولید کنندگان پروفیل یو پی وی سی در ایران می باشند.

Posted on