موجل

مؤجل. [ م ُ ءَ ج ج َ ] فرصت داده شده و مهلت داده شده. (بر وزن معوق)

تعهدی که مدت معین شده. مهلت دار

Posted on