سنگ لایم استون

از جوانترین سنگ های رسوبی که مدت بسیار کمی را زمین گذرانده به همین دلیل  این سنگ از مقاومت فرسایشی کمتری برخوردار شود. و در برابر ضربه، سایش، برخورد با لوازم تیز، … به راحتی خرد شود.

چون درصد بیشتری از ساختار سنگ لایم استون از مواد آهکی می باشد، جذب آب بسیار بالایی دارد. اما رنگ زمینه یکنواخت، روشن و بسیار زیبایی دارد.
سنگ لایم استون را به دلیل جذب آب بالا و مقاومت فرسایشی کم، نمی توان در هر مکانی به کار برد. این سنگ در قسمت هایی از ساختمان که آبریز کمتری دارد، تردد کمتری انجام می شود و در برابر ضربه هم قرار نمی گیرد. مورد استفاده قرار میگیرد.

سنگ لایم استون نسبت به دیگر سنگ های ساختمانی قیمت پائین تری دارد.

Posted on