بتن اسفنجی

Sponge concrete

نوعی بتن که ظاهری شبیه اسفنج دارد ، دارای منافذ ریز زیاد و یکپارچه است و  تراکم آن کم  می باشد.
بتن اسفنجي در رده بتن سبک می باشد.
در واقع بتن اسفنجی هم نوعی  بتن متخلخل است ولی دارای منافذ ریز زیاد و یکنواخت می باشد.
بتن هوا دهی شده از جمله بتن اسفنجی است.
قیمت بتن اسفنجی بستگی به نوع آن دارد.

بتن اسفنجی

 

Posted on