فیوز برق

Electric Fuse

قطعه ای الکتریکی برای قطع برق هنگام اتصالی و ایجاد مدار کوناه و یا بار  اصافی.

 

انواع فیوز به لحاظ ولتاژ

فیوز فشار قوی

فیوز فشار صعیف

 

فیوزها از نظر زمان قطع

فیوز کندکار

فیوز تندکار

 

فیوزها از نظر ساختمان

فیوز ذوب شونده

فیوز اتوماتیک

فیوز مینیاتوری

 

 

Posted on