وجه الضمان

وجه ضمان  پول نقدی که جهت انجام تعهدات که از طرف متعهد نزد متعهد له به ودیعه گذاشته میشود.

 

Posted on