کف ساب

کفساب

فردی است که با استفاده از دستگاه کفسابی و دانش و تجربه مورد نیاز جهت ساب زدن سنگ ها وارد عمل می شود. تاثیر مهارت و تجربه کفساب در نتیجه کار بسیار زیاد است. برای این که یک کفساب خوب را تشخیص دهید، باید نکات زیادی را در نظر بگیرید. اولین مشخصه کفساب در رابطه با کار کفسابی، نحوه به کار بردن دستگاه است. کفساب باید به خوبی بداند کار کفسابی را از کجا آغاز کند و در کجا سنگ دستگاه را عوض کرده و ادامه دهد.

Posted on