ظرفیت آسانسور

حداکثر میزان حمل نفرات یا بار  که آسانسور میتواند حمل کند تعداد نفرات هر نفر 75 کیلو گرم محاسبه میشود
نحوه محاسبه ظرفیت آسانسور و تعداد آسانسور

Posted on