سوله

سازه ای فلزی با سقف شیب دار  دارای دهنه های بزرگ
برای کاربری صنعتی کاربرد دارد

Posted on