ترمودینامیک

Thermodynamics

ترمودینامیک یا گرمادینامیک علمی که که به بحث راجع به گرما و نسبت آن با انرژی  می‌پردازد.
قوانین ترمودینامیک در مورد رفتار این کمیت‌ها توضیح می‌دهند.

 

Posted on