ذوالخیار

ذوالخیار.

( ذُ  ، ل ْ )

در اصطلاح حقوق ، کسی است که در بیع  حق خیار دارد.

 

 

Posted on