پرچ کردن

پرچ کاری

عملی که دو یا چند قطعه به وسیله  پرچ به یکدیگر متصل می گردند.

اتصال بصورت لبه رو لبه و یا کنارهم انجام میشود.
از عملیات پرچ کاری برخلاف پیچ و مهره به عنوان یک اتصال دائمی محسوب میشود و باید زمانی از پرچ کاری استفاده کرد که دیگر نیازی به جداسازی قطعات نداریم.

انواع مختلف پرچ وجود دارد که بسته به محل پرچ کاری و  قطعاتی که بهم وصل میشود که هریک با ابزار مخصوص پرچ‌ میشود .

Posted on