آجر لغازی

آجر دم کلاغی

در صورتی که یک چهارم آجر به صورت نصفه از سرنما و نصف از راسته نما حذف شود بقیه آجر، آجر لغازی است

 

 

Posted on