چاه مته ای دستی

حفر چاه  به وسیله مته دستی چاه حفر می گردند،.

 

 

Posted on