حق اعمال اخذ به شفعه

اخذ به شفعه

. از اینرو در معامله مال غیر منقول که دارای شریک است باید توجه کرد که شریک حق اعمال اخذ به  شفعه دارد.

Posted on