فلکه هرز گرد آسانسور

فلکه کششی آسانسور / Traction or Drive Sheave

به فولی یا قرقره‌ای گفته می‌شود که برای  انتقال قدرت موتور و حرکت سیم‌ بکسل آسانسور و ایجاد فاصله بین کابین آسانسور و وزنه تعادل آسانسور مورداستفاده قرار می‌گیرد.

در سیستم تعلیق آسانسور برای آنکه سیم‌بکسل آسانسور را از فلکه موتور آسانسور به مرکز کابین آسانسور و مرکز وزنه تعادل آسانسور وصل کرد.باید یک فلکه بسیار بزرگی روی موتور قرار گیرد که به دلایل اقتصادی و کم کردن فضای موردنیاز اغلب دو فلکه کوچک‌تر یعنی  فلکه موتور و دیگری فلکه هرزگرد مورد استفاده قرار می گیرد.

فلکه هرزگرد آسانسور

انواع فلکه های هرزگرد در آسانسورها

فلکه هرزگرد ثانویه
فلکه هرزگرد انحرافی

Posted on