صلح غیر معوض

نوعی عقد صلح است که به صورت بلاعوض منعقد می گردد.
یعنی متصالح در مقابل مالی که به ایشان صلح گردید یا عوضی پرداخت نمی کند و یا عوضی که می پردازد بسیار ناچیز خواهد بود.

Posted on